سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
موسسه زبان و فرهنگ شناسی 
مدرس 
 
 
مبانی جامعه شناسی 
تدریس 
دانشکده صدا و سیما 
مدرس 
 
 
مبانی ارتباطات 
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره 
مدرس 
 
 
زبان تخصصی جامعه شناسی 
تدریس 
دانشکده صدا و سیما 
مدرس 
 
 
زبان تخصصی ارتباطات 
تدریس 
موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی 
مدرس 
 
 
مبانی تبلیلغ و ارتباطات 
تدریس 
موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی 
مدرس 
 
 
زبان تخصصی تبلیغ و ارتباطات