مواجهه قران با بحران خانواده در جامعه معاصر
34 بازدید
محل نشر: همایش قران و مسائل جامعه معاصر اصفهان
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
راهکارهایی که قران برای مواجهه با بحران خانواده ارائه می دهد در این مقاله بررسی شده است